Hủy Đơn hàng

Điều gì xảy ra nếu tôi muốn hủy bỏ đơn hàng sau khi đã đặt và đã thanh toán?

- Nếu đơn hàng của bạn vẫn chưa được gửi đi, yêu cầu hủy bỏ là có thể với điều kiện chúng tôi ngừng việc giao hàng ( không thể đảm bảo )
- Nếu đơn hàng bạn đặt đã được gửi đi, thì không được phép hủy bỏ. Để yêu cầu hủy, hãy liên hệ với chúng tôi

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đổi ý không mua hàng sau khi sản phẩm đã được gửi đi và tôi chọn không đồng ý nhận hàng khi nó được giao đến?

Việc hủy bỏ là không thể được vì chúng tôi không thể ngừng quá trình vận chuyển và hàng sẽ được giao đến cho bạn. Nếu bạn vẫn quyết định hủy đơn hàng và không đồng ý nhận hàng, chúng tôi sẽ xử lý theo điều khoản Bỏ ý định mua hàng theo chính sách Trả hàng.
Trường hợp đơn vị vận chuyển không thể hoàn tất giao hàng trong vòng 7 ngày làm việc vì bất cứ lý do gì, hàng sẽ được trả ngược lại cho chúng tôi. Trường hợp này, chúng tôi sẽ xử lý như khách hàng Bỏ ý định mua theo chính sách trả hàng của chúng tôi.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Trả hàng - Bỏ ý định mua hàng